Preklady 0-24

Údaje poskytovateľa služieb / prevádzkovateľa

Názov poskytovateľa služieb: Villamforditas Ltd.
Obchodný názov poskytovateľa služieb: Jazykové služby Villám
Sídlo: Babér utca 1-5. Budapest 1131, Maďarsko
DIČ: 14097063-2-41
IČO: 01-09-888737
Štatistické číslo: 14097063-6391-113-01.
Zástupca spoločnosti: Tünde Gál-Berey

1. Predmet poskytovanej služby

Spoločnosť Villamforditas Ltd., ako poskytovateľ služieb (ďalej len: Prekladateľská kancelária) vykonáva pre zákazníkov preklady a korektúry prekladov poskytnutých dokumentov, v prípade potreby so zabezpečením subdodávateľov, externých pomocníkov pri plnení, pre jazyky a služby definované v objednávke, s nasledujúcimi podmienkami.

2. Žiadosť o cenovú ponuku, objednávka a potvrdenie objednávky. Vznik zmluvy

Zmluva môže vzniknúť podaním objednávky poslanou faxom, e-mailom, poštou, osobne alebo na online rozhraní a jej nasledovným písomným potvrdením zo strany Prekladateľskej kancelárie. V objednávke musia byť definované poskytnuté podklady (rozsah a charakter), zdrojové a cieľové jazyky, termíny dodania a informácie o tom, aké ďalšie jazykové služby Objednávateľ žiada. V prípade neúplnej objednávky Prekladateľská kancelária požiada Objednávateľa o doplnenie chýbajúcich zdrojov, informácií a o opätovné odoslanie objednávky. Objednávka sa pokladá za neúplnú, pokiaľ neobsahuje všetky požadované údaje, alebo - s výnimkou ak je objednávateľom súkromná osoba - chýba podpis oprávnenej osoby. Písomné prehlásenie o prijatí, zaslané Objednávateľom ako odpoveď na cenovú ponuku Prekladateľskej kancelárie, respektíve uhradenie poplatku za preklad, alebo potvrdenie platby sa pokladá za prijatie ponuky. V odpovedi musí Prekladateľská kancelária uviesť typ služby, rozsah predmetného textu, poplatok za prácu a platobné podmienky, ako aj lehotu na splnenie objednávky: zmluva vznikne s týmto obsahom. V prípade absencie potvrdenia Prekladateľskej kancelárie zmluva nevznikne. Prekladateľská kancelária si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, respektíve jednostranne určiť termín splatnosti, odlišný od termínu uvedeného v objednávke, pokiaľ má Objednávateľ v súvislosti s predošlou objednávkou/predošlými objednávkami neuhradené faktúry.

Pre určenie počtu znakov vrátane medzier je smerodajný textový editor Microsoft Word, programy Adobe Pro alebo Abbyy FineReader. V prípade podkladov obsahujúcich tabuľky, vzorce, alebo v prípade rukou písaných podkladov Prekladateľská kancelária dá cenovú ponuku po konzultácii (fax, e-mail, telefón, osobná konzultácia).

3. Korektúra, odborný preklad, preklad Prémium, expresný preklad

Objednávateľ môže požiadať o korektúru (ktorá predstavuje jazykovú kontrolu a štylistickú opravu odborne vyhotoveného prekladu), o odborný preklad (ktorý predstavuje preklad textu, typického pre nejaký odbor, vyhotoveného kvalifikovaným prekladateľom) a o prémiový preklad, ktorý obsahuje po preklade aj jazykovú kontrolu (korektúru). Objednávateľ berie na vedomie, že o korektúru môže požiadať iba v prípade odborne vyhotoveného prekladu. Neodborne vyhotovený preklad sa korektúrou nedá opraviť, v takomto prípade Prekladateľská kancelária odporučí opätovné preloženie alebo napísanie textu a ponúkne svoje služby prekladu odborných textov. V súvislosti so špecifickou, všeobecne nezaužívanou terminológiou, použitou v prekladanom / kontrolovanom texte, možno Prekladateľskú kanceláriu brať na zodpovednosť iba v prípade, že Objednávateľ súčasne so zaslaním textu na preklad poskytol Prekladateľskej kancelárii aj preklad ním používanej terminológie. Pokiaľ Prekladateľská kancelária nedostane poverenie na jazykovú kontrolu (korektúra, preklad Prémium), potom prekladateľ vyjadrí obsah textu v zdrojovom jazyku v náležitej kvalite a gramaticky správne, zrozumiteľne pre odborníka v danej oblasti. V prípade objednávky prekladu Prémium (jazyková korektúra) ďalší jazykový odborník skontroluje text preložený do cieľového jazyka z hľadiska gramatiky, štýlu a použitej terminológie. Ak si Objednávateľ objedná „Expresný preklad“, v cenovej ponuke a v potvrdení objednávky bude uvedený tomu zodpovedajúci termín, ponúknutý Prekladateľskou kanceláriou. Pokiaľ Objednávateľ neuvedie požiadavku na termín, Prekladateľská kancelária bude brať do úvahy ňou ponúkaný zvyčajný termín plnenia objednávky. Vyhotovený preklad Prekladateľská kancelária doručí Objednávateľovi online (e-mailom alebo vo formáte na stiahnutie).

4. Úradný (overený) preklad, certifikát

Objednávateľ berie na vedomie, že overený preklad, overenie prekladu, ako aj overenú cudzojazyčnú kópiu podľa platných právnych ustanovení môže vyhotoviť iba prekladateľ splnomocnený štátom na vykonávanie tejto činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, a tak na ich vyhotovenie Prekladateľská kancelária nemá oprávnenie. Prekladateľská kancelária nevyhotovuje úradne overené preklady. Prekladateľská kancelária môže vydať certifikát osvedčujúci zhodný obsah zdrojového textu a prekladu, avšak to, či tretia strana príjme takýto preklad, musí vopred zistiť Objednávateľ, v súvislosti s touto skutočnosťou nenesie Prekladateľská kancelária žiadnu zodpovednosť. V prípade objednávky prekladu s certifikátom Prekladateľská kancelária priloží k prekladu prehlásenie o tom, že zdrojový text prekladu a preložený text sa po obsahovej stránke zhodujú. Ak si Objednávateľ od Prekladateľskej kancelárie objedná preklad s certifikátom, Prekladateľská kancelária ho vyhotoví a odovzdá v elektronickej podobe (vo formáte PDF alebo ES3, s elektronickým podpisom a časovou pečiatkou) alebo vytlačené (na papieri, s pečiatkou a podpisom). Prekladateľská kancelária vyhotoví certifikát najneskôr do termínu dodania, vo formáte na stiahnutie, alebo ho odovzdá osobne v kancelárii. Na žiadosť Objednávateľa a na jeho náklady Prekladateľská kancelária po uplynutí termínu pošle certifkát poštou alebo ho doručí kuriérskou službou. Za škody spôsobené oneskoreným doručením poštou alebo kuriérskou službou, Prekladateľská kancelária nenesie zodpovednosť.

Originál vyhotovených certifikátov Prekladateľská kancelária uchováva 30 dní po vyhotovení prekladu vo svojej centrálnej kancelárii, za účelom osobného prevzatia. Po uplynutí 30 dní Prekladateľská kancelária vytlačenú verziu certifikátu zlikviduje. Na žiadosť Objednávateľa Prekladateľská kancelária vyhotoví nový certifikát o preklade, za jeho vyhotovenie sa hradí samostatný poplatok, ktorý je zhodný s poplatkom za vyhotovenie pôvodného certifikátu.

5. Základné ceny, termíny prekladov

Termín vyhotovenia prekladu, ktorý Prekladateľská kancelária uvedie v ponuke a v potvrdení objednávky, určí v závislosti od rozsahu, jazyku a typu prekladu, ako aj v závislosti od aktuálnej voľnej kapacite, a v každom prípade sa snaží o dodržanie tohoto termínu. Prvým dňom obdobia, trvajúceho do termínu vyhotovenia prekladu, je deň, kedy Prekladateľská kancelária prijala podklady určené na preklad, na elektronickom nosiči dát, alebo odoslané elektronickou cestou (e-mailom), respektíve vo vytlačenom formáte (pokiaľ tento deň nie je pracovným dňom, potom nasledujúci pracovný deň) a Objednávateľ uhradil cenu prekladu. Všetky riziká, súvisiace so zaslaním zdrojových podkladov nesie Objednávajúci, a to najmä: oneskorené doručenie, strata, poškodenie, zničenie. Do obdobia, ktoré má Prekladateľská kancelária k dispozícii na vyhotovenie prekladu, sa nezapočítava obdobie, počas ktorého Prekladateľská kancelária nemôže začať s prekladom textu z dôvodu neprístupnosti, nečitateľnosti, poškodenia zdrojových podkladov alebo z dôvodu iných, ňou nezavinených okolností, a o tejto skutočnosti informuje Objednávateľa. Zmluvné strany sa po začatí práce môžu dohodnúť na zmene termínu, ak Prekladateľská kancelária ohlási Objednávateľovi pravdepodobné meškanie. Do obdobia, ktoré má Prekladateľská kancelária k dispozícii na vyhotovenie prekladu, sa nezapočítava obdobie, kým Objednávateľ neuhradí Prekladateľskej kancelárii poplatok za prekladu, alebo sa s úhradou dostane do omeškania; v takomto prípade si Prekladateľská kancelária vyhradzuje právo jednostrannej zmeny termínu. Termín vyhotovenia prekladu, navrhnutý Prekladateľskou kanceláriou v momente žiadosti o ponuku, sa stáva definitívnym termínom iba v prípade podania objednávky a uhradenia poplatku do 3 hodín od odovzdania ponuky. V inom prípade sa v momente pripísania platby na bankový účet alebo jej odovzdania v hotovosti navrhnutý termín mení na termín, vypočítaný na základe údajov objednávky (zdrojový jazyk, cieľový jazyk, počet znakov, požadovaná služba) automatickým online kalkulátorom termínu a ceny prekladu, verejne prístupným na stránke villam.sk.

6. Platobné podmienky

Spôsoby platby sú nasledujúce: platba v hotovosti, bankovou kartou (OTP Banka, Simple), platba prostredníctvom systému PayPal, alebo bankový prevod. Prekladateľská kancelária vystaví faktúru po platbe, teda po pripísaní ceny prekladu na bankový účet, alebo po jej prevzatí v hotovosti. Pokiaľ zmluvné strany uzavreli samostatnú dohodu o dodatočnej úhrade, Objednávateľ vykoná platbu v jednej čiastke do 8 dní na základe faktúry, vystavenej Prekladateľskou kanceláriou. Prekladateľská kancelária si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch požadovať od Objednávateľa zálohu, čiastkové zúčtovanie a čiastkovú platbu, alebo platbu predom, avšak tieto skutočnosti Zmluvné strany v každom prípade vzájomne konzultujú, ako súčasť ponuky. V prípade oneskorenej platby je Prekladateľská kancelária oprávnená požadovať úroky z omeškania, od prvého dňa omeškania. Prekladateľská kancelária o cene prekladu vystaví faktúru, ktorú odošle Objednávateľovi e-mailom, alebo ju sprístupní online, vystavením takejto faktúry si Prekladateľská kancelária plní svoju povinnosť vystaviť faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Zodpovednosť. Nedostatočné plnenie

Objednávateľ je v rámci svojej organizácie povinný určiť a kontrolovať, kto podáva (môže podať) v jeho mene objednávku. Prekladateľská kancelária počas objednávania nepreveruje oprávnenosť osoby, konajúcej v mene alebo v zastúpení Objednávateľa. Objednávateľ sa po potvrdení objednávky a po hoci len čiastočnom vyhotovení prekladu alebo korektúry Prekladateľskou kanceláriou, nemôže odvolávať na nedostatočnú kompetenciu, alebo na prekročenie kompetencie osobou, podávajúcou objednávku.

Na nedostatočné plnenie sa Objednávateľ môže odvolávať iba v prípade zrejmej nesprávnosti prekladu / korektúry, pri objednaní odborného prekladu alebo prekladu Prémium (odbornej korektúry). Prekladateľská kancelária sa zaväzuje, že pri odstránení nedostatkov v súvislosti s chybným plnením, respektíve pri povinnosti náhrady škody, opravy, zníženia ceny bude za smerodajný považovať zákon číslo V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku Maďarskej republiky. Objednávateľ je povinný bezodkladne skontrolovať prácu, vykonanú Prekladateľskou kanceláriou. Prekladateľská kancelária prijíma reklamácie do konca 365. kalendárneho dňa od odovzdania prekladu, po tomto termíne nie je možné uplatnenie nároku na záruku na základe chybného plnenia. Pri nahlásení nároku na záruku musí byť presne vyznačená reklamovaná časť textu a detailne opísaný dôvod reklamácie. V prípade odôvodnenej reklamácie Prekladateľská kancelária bezodkladne začne s bezplatnou opravou reklamovanej časti prekladu.

V prípade sporu Prekladateľská kancelária požiada odborníka (odborného prekladateľa) z nezávislej organizácie o kontrolu a posúdenie prekladu, a na základe jej/jeho posudku vykoná potrebné opatrenia (odmietnutie reklamácie, oprava prekladu, odškodnenie alebo zľava). Na vyžiadanie odborného posudku má Prekladateľská kancelária k dispozícii nanajvýš 15 kalendárnych dní. Pokiaľ je reklamácia podľa odborníka neodôvodnená, náklady na odborníka je povinný niesť Objednávateľ, v prípade odôvodnenej reklamácie tieto náklady nesie Prekladateľská kancelária. Návrh nezávislého odborníka pokladajú zmluvné strany ohľadne sporu za smerodajný.

Prekladateľská kancelária nenesie zodpovednosť za preklad dvojzmyselných výrazov, vyskytujúcich sa v zdrojovom texte, za obsah prekladu a za zmenu termínu súvisiacu s formálnymi, technickými a obsahovými chybami zdrojového textu, za škody spôsobené porušením autorských práv obsahom zdrojového textu, za oneskorené plnenie z dôvodov nezavinených Prekladateľskou kanceláriou, v prípade objednania orientačného (informatívneho, hrubého) prekladu za správnosť výrazov, vyžadujúcich si odborný preklad textu, v prípade požiadania certifikátu o preklade, za prijatie alebo odmietnutie takéhoto certifikátu treťou stranou, pri absencii jazykovej kontroly za gramatické, štylistické chyby a rozdiely v použitej slovnej zásobe. Objednávateľ použitím celého prekladu alebo časti prekladu, prevzatého podľa zmluvy (odovzdanie tretej strane vo vlastnom záujme alebo za obchodným účelom, zverejnenie) konkludentným prejavom vôle prijíma plnenie a neskôr už nemôže od zmluvy odstúpiť, nemôže sa odvolávať na absenciu alebo nedostatočné plnenie. Nezávisle od tejto skutočnosti Prekladateľská kancelária urobí všetko pre dodatočnú opravu prekladov podľa potreby, na vlastné náklady.

Prekladateľská kancelária urobí pre obsahovo správny a včas vyhotovený preklad všetko, čo je v jej silách, neberie však zodpovednosť za škody, prípadne spôsobené Objednávateľovi alebo tretej strane obsahovo nesprávnym alebo po termíne odovzdaným prekladom, materiálne náhrady takýchto škôd výslovne odmieta. V prípade oneskoreného plnenia Prekladateľskej kancelárie je Objednávateľ po uplynutí 2 pracovných dní (48 hodín) omeškania oprávnený zároveň so zaslaním písomného oznámenia Prekladateľskej kancelárie odstúpiť od zmluvy, s výnimkou prípadu kedy Prekladateľská kancelária Objednávateľa informovala o pravdepodobnom omeškaní, Objednávateľ omeškanie vzal na vedomie a súhlasil s plnením v neskoršom termíne, alebo pokiaľ Zmluvné strany termín vyhotovenia prekladu po vzájomnej dohode zmenili. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy z dôvodu omeškania Prekladateľská kancelária cenu prekladu vráti, respektíve nie je oprávnená požadovať uhradenie nedoplatku ceny prekladu, Objednávateľ však nie je oprávnený používať do toho času odovzdanú časť prekladu, respektíve ani Prekladateľská kancelária nie je povinná odovzdať vyhotovenú časť prekladu. V prípade použitia prekladu Objednávateľ nie je oprávnený na vrátenie ceny prekladu. V prípade oneskoreného plnenia Prekladateľskej kancelárie, po uplynutí 24 hodín od termínu dodania Objednávateľ je oprávnený na zľavu 5%, maximálne však na zľavu 50%. Okrem tejto zľavy

Prekladateľská kancelária neberie hmotnú zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním, urobí však všetko pre zmiernenie prípadne vznikajúcich škôd.

8. Ukončenie zmluvy

Zmluva medzi Objednávateľom a Prekladateľskou kanceláriou bola uzatvorená na dobu určitú, do poskytnutia služby a splnenia protislužby. Objednávateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, s uhradením preukázaných nákladov a škody Prekladateľskej kancelárie, po prijatí prekladu (neuskutočnenie reklamácie podľa bodu 7.) je však Prekladateľská kancelária oprávnená na uhradenie celej ceny prekladu. Vypovedanie zmluvy, odstúpenie od zmluvy atď. telefonickou cestou nie je možné. Prekladateľská kancelária je vzhľadom na pokrytie nákladov na prípravu, rezerváciu pracovnej sily atď. oprávnená po začatí prekladateľskej práce požadovať, resp. zadržať 30% ceny uvedenej v potvrdení objednávky, a po objednaní tlmočenia 100% tejto ceny. Prekladateľská kancelária nie je oprávnená požadovať alebo zadržať vyššie uvedenú cenu, pokiaľ prácu vykoná so značným oneskorením, spôsobeným dôvodmi spadajúcimi do jej okruhu záujmov, a túto skutočnosť neoznámi v čo najkratšej dobe Objednávateľovi, alebo Objednávateľ nesúhlasil so zmenou termínu vyhotovenia prekladu. Prekladateľská kancelária môže zmluvu vypovedať, ak celú uhradenú cenu prekladu vráti Objednávateľovi, alebo ak Objednávateľ nesplní svoje zmluvné povinnosti, alebo zmluvu iným spôsobom vážne poruší. Ukončenie zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou má za následok povinnosť vysporiadania finančných záväzkov zmluvných strán, nezávisle na ukončení zmluvy.

9. Ďalšie ustanovenia

Objednávateľ a Prekladateľská kancelária sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obchodných tajomstvách a o všetkých údajoch, informáciách, faktoch, ktoré sa dozvedeli počas vykonávania zmluvy a poskytnutie ktorých nepovolanej osobe poškodzuje alebo ohrozuje záujmy zmluvných strán. Prekladateľská kancelária je oprávnená odovzdať subdodávateľom, externým pomocníkom pri plnení, zainteresovaným Prekladateľskou kanceláriou, údaje a informácie, potrebné na plnenie zmluvy. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy, riešia zmluvné strany predovšetkým vzájomnými zmierovacími rokovaniami. V prípade, že sa vzájomne spory nevyriešia, zmluvné strany – v závislosti od limitov uplatňovaných podľa hodnoty predmetu sporu – stanovujú príslušnosť riadneho súdu podľa sídla Prekladateľskej kancelárie. Pre otázky neupravené touto zmluvou je smerodajný Občiansky zákonník a platné slovenské právne predpisy.

Pokiaľ ako výsledok činnosti Prekladateľskej kancelárie vznikne individuálny preklad originálneho charakteru, v prípade splnenia podmienok právnych predpisov môže vzniknúť dielo chránené autorským právom. Prekladateľská kancelária bez časového obmedzenia, ako aj bez obmedzenia, týkajúceho sa spôsobu a miery použitia, poskytuje Objednávateľovi bezplatne právo používania poskytnutého autorského diela, s podmienkou uhradenia ceny prekladu. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť autorské dielo na ďalšie použitie, alebo prepracovanie. Prekladateľská kancelária je oprávnená uplatniť voči Objednávateľovi všetky škody vzniknuté z dôvodu absencie oprávnenia Objednávateľa na pôvodný text.

Pokiaľ tretia osoba uplatní voči Prekladateľskej kancelárii požiadavky či už z dôvodu porušenia autorských práv, alebo na inom právnom základe, Objednávateľ sa zaväzuje oslobodiť Prekladateľskú kanceláriu od plnenia takýchto nárokov a v plnej miere ju odškodniť.
V súvislosti so zadanými osobnými a inými údajmi Prekladateľská kancelária uverejňuje na svojej webovej stránke prehlásenie, na dodržovanie ktorého sa zaväzuje. Objednávateľ podaním objednávky dáva svoj súhlas Prekladateľskej kancelárii, aby so zachovaním mlčanlivosti a rešpektovaním autorských práv použila vykonanú prácu ako referenciu s uvedením Objednávateľa, aby sa odvolávala na jeho objednávku.

10. Simple – platobné informácie

Súhlasím s poskytovaním nižšie uvedených osobných údajov uložených spoločnosťou Villamforditas Ltd.. (Babér utca 1-5. Budapest 1131, Maďarsko) v databáze používateľov stránky www.villam.sk spoločnosti OTP Mobil Kft. (H-1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) ako prevádzkovateľovi spracúvania údajov. Rozsah poskytnutých údajov: meno používateľa, priezvisko, meno, štát, telefónne číslo a e-mailová adresa. Účel prenosu osobných údajov: poskytnutie pomoci zákazníckeho servisu pre používateľov, potvrdenie transakcií a fraud-monitoring vykonávaný v záujme ochrany používateľov.

Objednávateľ podaním objednávky ďalej prehlasuje, že sa oboznámil s informačným materiálom súvisiacim s prekladom, a že prijíma všeobecné zmluvné podmienky.

V Budapešti, 16.02.2019