Preklady 0-24

Prekladateľská agentúra VILLÁM vždy vydáva faktúru za preklad po uhradení ceny prekladu. Faktúru zasiela v elektronickom formáte, pripojenú ako prílohu e-mailu. Elektronická faktúra (e-faktúra) je vytlačiteľný dokument vo formáte PDF, overený elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.

Kedy a ako zasielame faktúru?

Faktúru zasielame vždy po platbe, po pripísaní uhradenej čiastky na náš účet. Faktúru zasielame e-mailom, vo forme elektronickej faktúry, ako pripojený súbor PDF.

Zadanie fakturačnej adresy

Svoje fakturačné údaje môžete zadať, resp. upraviť po prihlásení sa na stránku www.villam.sk, v menu Nastavenia. Zadať môžete viacero adries a pri jednotlivých objednávkach môžete ktorúkoľvek adresu určiť ako fakturačnú a poštovú adresu.

Elektronická fakturácia

Radi by sme Vám poskytli niekoľko informácií o spravovaní moderných, nákladovo efektívnych e-faktúr, šetrných k životnému prostrediu. Na Slovensku platné právne predpisy rovnako umožňujú vydávanie a prijímanie papierových faktúr aj e-faktúr.

Je dôležité vedieť, že e-faktúra

  • sa pokladá za účtovný doklad len v elektronickej forme;
  • je vytlačiteľná, avšak vytlačená faktúra sa nepokladá za overenú kópiu;
  • jej uloženie, odoslanie a rozmnožovanie môže byť uskutočnené iba v elektronickej podobe;
  • počet exemplárov nie je definovateľný, ako súbor možno faktúru ľubovoľne kopírovať a odosielať.

Každá kópia e-faktúry sa považuje za rovnocenný (plnohodnotný) účtovný doklad.

E-faktúra obsahuje rovnaké údaje ako papierová faktúra. Naša kancelária zasiela svojim partnerom faktúry formou PDF. PDF súbor obsahuje aj elektronický podpis a časovú pečiatku, ako osvedčenie pravosti. Prijímateľ faktúry ju môže e-mailom alebo inou elektronickou formou preposlať účtovnému oddeleniu. V zmysle právnych predpisov je vydávajúci aj prijímajúci subjekt povinný faktúry uchovať po dobu 10 rokov.