Preklady 0-24

Na každý typ prekladu poskytujeme záruku na dodržanie termínu a záruku kvality. V prípade požiadavky na zmenu záruky po dodaní je naša zákaznícka služba k dispozícii 365 dní.

Villám ručí za kvalitu prekladov, za ich včasné odovzdanie a za dôverné spravovanie textov.

Výklad rozsahu záruky obsahujú XXX Všeobecné zmluvné podmienky (VZP).

Termín dodania

Termín dodania prekladu je vždy uvedený v ponuke na preklad, medzi informáciami o objednávke. Ak bude objednávka podaná po viac ako 2 hodinách od zaslania ponuky, termín dodania prekladu, za ktorý kancelária ručí, sa predlžuje, teda čo je neskôr objednané, bude aj neskôr hotové. V takomto prípade sa nezávisle na tejto skutočnosti snažíme o dodržanie pôvodného termínu. V prípade nedodržania termínu naša kancelária poskytuje klientovi zľavu podľa ustanovení VZP.

Kvalita

V zmysle VZP sa Villám zaväzuje dodržovať mlčanlivosť v súvislosti s faktami, ktoré sa počas plnenia zmluvy dozvedel. Dokumenty spravuje dôverne, nezávisle na ich obsahu. Na dodržanie mlčanlivosti zaväzuje aj prekladateľov, poverených prekladom.